Twój koszyk jest pusty

Regulamin sklepu internetowego SuggEstioN

§1- Postanowienie wstępne

1. Sklep internetowy SuggestioN wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ,NIP 5881431546 ,REGON 220567481.
2. Niniejszy regulamin skierowany jest do konsumenta i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu.
§ 2-Definicje
1. Konsument-osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedającym umowę w ramach Sklepu,której przedmiotem nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Sprzedawca-osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą SuggEstioN Lucyna Block NIP 5881431546 ,REGON 220567481
3. Klient-każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4. Przedsiębiorca-osoba fizyczna,osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną,wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą,która korzysta ze sklepu.
5. Sklep-sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem suggestion.pl
6. Umowa zawarta na odległość-umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość ,bez jednoczesnej fizycznej obecności stron,z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumienia się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
7. Regulamin-niniejszy regulamin Sklepu.
8. Zamówienie-oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
9. Konto-konto Klienta w sklepie,są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
10. Formularz rejestracji-formularz dostępny w Sklepie,umożliwiając utworzenia Konta.
11. Formularz zamówienia -interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenia zamówienia ,w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży,w tym sposobu dostawy i płatności.
12.Koszyk-element oprogramowania Sklepu,w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu,a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia,w szczególności ilości produktów.
13.Produkt-dostępna w Sklepie rzecz ruchoma-usługa będąca podmiotem Umowy Sprzedaży
między Klientem a Sprzedawcą.
14.Umowa Sprzedaży-umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też -stosowanie do cech Produktu-umowę oświadczenie usług i umowę o dzieło.

§3-Kontakt ze Sklepem

1. Adres e-mail Sprzedawcy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Numer telefonu Sprzedawcy: 602-153-905, 507-790-413
3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: PKO BP 33102019120000930201783174.
4. Klient może porozumieć się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w regulaminie.
5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 10:00-17:00
§ 4-Wymagania techniczne
1. Do korzystania ze Sklepu ,w tym przeglądanie asortymentu Sklepu oraz składanie zamówień na Produkty,niezbędne są:
a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową, b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c) włączona obsługa plików cookies.
§ 5-Informacje ogólne
1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniając podatek VAT).
4. Na końcową kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy ( opłata za transport,usługi pocztowe i dostarczenie),o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składanie Zamówienia,w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
5. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala,rozsądnie oceniając,na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej ceny ,informacja o sposobie,w jaki cena będzie obliczana,a także o opłatach za transport,dostarczenie,usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

§ 6-Zasady składania Zamówienia

1. W celu złożenia Zamówienia należy:
a) wybrać Produkt będącym przedmiotem Zamówienia,a następnie kliknąć '' do koszyka'' ( lub równoznacznik),
b) wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu,na który ma nastąpić dostawa Produktu,wybrać rodzaje przesyłki (sposób dostarczenia produktu),wpisać dane da faktury jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
c) kliknąć przycisk ''zamawiam i płace'' oraz potwierdzić zamówienie,klikając w link przesłany w wiadomości e-mail
d) wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności,opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 7 pkt.3

§7-Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy Produktu:
a) Przesyłka kurierska,
b) Paczkomat InPost,
c) odbiór osobisty po wcześniejszym ustaleniu z Sprzedawcą, d) Poczta Polska,
2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a) Płatność gotówką-tylko przy odbiorze osobistym po wcześniejszym ustaleniu z Sprzedawcą,
b) Płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
c) Płatność Przelewy24,
3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

§ 8-Wykonanie umowy sprzedaży

1.Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następują po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z §6 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta,która zawiera co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3. W przypadku wyboru Klienta:
a) płatność przelewem lub płatność przelewy24
b) płatność gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki,po uzgodnieniu z Sprzedawcą
4. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawce do Klienta w terminie wskazanym w jego opisie 9z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu),w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy,terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
a) Produkt zostaje przygotowany do wysyłki po zaksięgowaniu pieniążków na koncie Sprzedawcy,
b) płatność gotówką przy odbiorze (po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedającym) w terminie 7 dni w od dnia otrzymania informacji gotowości przesyłki do odbioru.
6. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski,o ile Klient i Sprzedający nie doszli do porozumienia odnośnie dostawy do innego kraju.
7. dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna,chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszt dostawy Produktu (w tym opłaty za transport,dostarczenie i usługi pocztowej) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w trakcie składania Zamówienia,w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
8. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

§9-Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Bieg terminu określonego w ust.1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
3. Konsument może odstąpić od Umowy ,składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty,drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć również na formularzu,którego wzór stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta,jednak nie jest to obowiązkowe.
5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Klienta drogą elektroniczną ,Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
6. Skutki odstąpienia od Umowy:
a) w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
b) w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie,nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy,wszystkie dokonane płatności za Produkt
c) Zwrot płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod
płatności,jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji,chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie,które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą,Sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
d) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania,w zależności od tego,które zdarzenie nastąpi wcześniej.
e) Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy niezwłocznie,nie później niż 14 dni od dnia,w którym poinformował Sprzedawcę od odstąpienia od Umowy. Termin zostanie zachowany jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem 14 dni.
d) Konsument ponosi bezpośredni koszt zwrotu Produktu,także koszty zwrotu Produktu,jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
e) Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru,cech i funkcjonowania Produktu.
7. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą,informacja o tym ,a także o kosztach zwrotu Produktu,będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
8. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
a) w której jest rzecz nieprefabrykowana,wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względu higienicznych,jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
c) o świadczenie usług,jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta,który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia,że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
d) w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym,nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli,i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy,które po dostarczeniu,ze względu na swój charakter,zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§10-Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są używane Produkty. By poznać stan danego Produktu ,prosimy o kontakt -dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w regulaminie i stronie Sklepu.
2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca,strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
3. Reklamacje należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m. in. zwięzły opis wady,okoliczności ( w tym datę) jej wystąpienia,dane Klienta składającego reklamację,oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie,nie później niż w terminie 14 dni,a jeśli nie zrobi tego w tym terminie,uważa się,że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
6. Towary odsyłane w ramach procedury należy wysłać na adres podany na stronie sklepu.

§11-Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów,organizacji społecznych,do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów ,Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej oraz pod adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art.37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. O Inspekcji Handlowej (Dz. U. Z 2014 r. poz. 148 z póz. zm.)z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,zgodnie z art.36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. Z 2014 r. poz. 148 z póz. zm. ),z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
4. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą,korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej,do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów,Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§12-Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca .
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży,a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę-także w celu marketingowym.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a) W przypadku Klienta,który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy paczkomatem InPost lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b) W przypadku Klienta,który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta,wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
c) Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
d) Podanie danych osobowych jest dobrowolne,aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże Umowy.

§13-Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa,zmiany sposobów płatności i dostaw-w zakresie,w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego,w szczególności:Kodeksu cywilnego;ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;ustawy o prawach konsumenta,ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR.

Skontaktuj się z SuggEstioN

Lucyna: 602 153 905

Agnieszka: 507 790 413

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

logo przelewy24